KARIS DIGIVERKSTAD

Under år 2022 startade ett projekt "Karis digiverkstad". En arbetsgrupp har gjort upp projektplanen. Arbetsgruppen bestod av Kim Adolfsson, Christer Finne, Martin Josefsson samt Göran Fagerstedt som är arbetsgruppens sammankallare. Studerande Oliver Warelius var anställda via stipendium från Svenska kulturfonden under totalt sex månader åren 2022 och 2023.

Från och med år 2024 ingår Karis digiverkstad som en ordinarie verksamhet inom Karis hembygdsförening. Under hösten och vintern kommer Karis digiverkstad att ha öppet första torsdagen i månaden från den 5 september, kl 15 - 18 eller enligt överenskommelse med Göran Fagerstedt,
karis.hembygdsforening@gmail.com eller
telefon 044 098 7226.

Länk till Katalogen!

Projektet finansieras med bidrag från:

KARIS DIGIVERKSTAD

Ett sammandrag av projektplanen, samt dess bakgrund, syfte och mål finns här:

INSAMLING AV INFORMATION OCH LOKALT KUNNANDE OM HISTORISKA FÖREMÅL, HANTVERK OCH VERKTYG FRÅN TRAKTEN

SAMMANDRAG

Under senare tid har digitaliseringen gått snabbt framåt och öppnat nya möjligheter att samla och lagra information, samt göra den tillgänglig för såväl forskare som en större allmänhet. Tjänster som kyppi.fi, finna.fi och digihem.fi gör det möjligt för en hembygdsförening att nå ut till sin publik på ett helt nytt sätt.

I Karis hembygdsförenings närområde finns en uppsjö av minnen, kunnande och föremål som hör föreningens verksamhetsområde till. Det finns också (ännu) ett antal personer som känner miljöerna, hantverket, föremålen och bruket av dem.

Projektets syfte är att samla in föremål (för dokumentering), kunnande om hantverk och miljöer med lokalhistorisk anknytning, samt relevant information i anknytning till dem, samt att göra den insamlade informationen tillgänglig via etablerade nationella kanaler som finna.fi

När projektet är klart överför arbetsgruppen ansvaret på Karis hembygdsförening för den utrustning, och det kunnande som är förutsättningen för verksamheten. Det finns då utbildad personal och volontärer, samt processer och rutiner för insamling, lagring och publikation. Samarbete är etablerat med centrala nationella aktörer.

1. BAKGRUND

Hemorten för Karis hembygdsförening finns i knutpunkten mellan det kulturella och konservativa Ekenäs, metallindustrin i Pojo med omgivning, och med en icke föraktlig egen industri, samt icke minst järnvägsknutpunkten mellan Hangöbanan och Helsingfors-Åbobanan.

Via föreningens verksamhet har det visat sig att inom dess område finns ett utbrett lokalt kunnande om byggande, traditionella byggmetoder och -varor, hantverk, verktyg, föremål och historier, dvs. sådant som hör föreningens verksamhetsområde till. Det finns samlare av vykort, kartor, skrifter. Det finns fortfarande många äldre personer som arbetat vid numera nedlagda industrier, vars byggnader rivits, som känner miljöerna, hantverket, föremålen och bruket av dem. Likaså finns det en uppsjö av samlare av olika verktyg och andra föremål som anknyter sig till ortens rika hantverkstradition. Allt detta riskerar att gå förlorat om inte åtgärder vidtas för att samla in det kunnande som ännu finns kvar.

Samtidigt har den i samhället pågående digitaliseringen öppnat upp nya möjligheter för att samla och lagra information, samt göra den tillgänglig för såväl forskare som en större allmänhet.

2. SYFTE

Projektets syfte är att samla in föremål (för dokumentering), kunnande om hantverk och miljöer med lokalhistorisk anknytning, samt relevant information i anknytning till dem. I synnerhet den rika skatt av immateriellt kunnande som finns är viktig. Projektet strävar till att samla in informationen, lagra den, samt göra den tillgänglig via Finlands svenska hembygdsförbunds Katalogen och etablerade nationella kanaler som https://www.finna.fi. Projektet tar avstamp i Antkärrgården, dess samlingar och miljö, för att senare utvidgas via den ordinarie verksamheten, samt noggrant inriktade insatser.

3. MÅL

Projektets mål är att möjliggöra ovan nämnda insamling (för dokumentering), så att lagring och publicering av digitaliserat material blir möjliga. Vid behov bearbetas materialet för att möta publiceringskanalernas krav.

Detta görs genom att skaffa behövlig utrustning, införskaffa det kunnande som är förutsättningen för verksamheten, utbilda personal och volontärer, samt skapa processer och rutiner för insamling, lagring och publikation. All verksamhet antas kunna förverkligas på Antkärrgården.

Länk till Katalogen!